Ouders groep 8

Meer weten?

Misschien heeft u vragen die u liever in een persoonlijk gesprek stelt. Daarvoor kunt u een afspraak maken met onze contactpersonen voor het basisonderwijs. Dat zijn Mw. N. Klein Tank in Didam en Mw. M.C.M. Geurds op de locatie Zonegge. Ze hebben hetzelfde telefoonnummer: 0316 - 583 800.

Aanmelding en plaatsing

Inmiddels is de uiterste aanmelddatum voor leerjaar 1 verstreken. Voor nagekomen aanmeldingen geldt dat wij per opleiding bekijken of er nog ruimte is om de leerling te plaatsen.

Voor de aanmelding voor leerjaar 1 zijn nodig: aanmeldformulier, advies basisschool (met bijlagen). De basisschool stuurt het leerlingdossier op. Als extra ondersteuning nodig is in het kader van ‘Passend onderwijs’, moeten ook eventuele extra bijlagen en onderzoeksrapporten worden meegestuurd.

Als alle documenten binnen zijn, is de aanmelding een feit. Een leerling kan slechts op één school worden aangemeld. De uiterste aanmelddatum voor het schooljaar 2018-2019 is 15 maart 2018. Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden ingeschreven (mits het onderwijs op het Liemers College aansluit bij het basisschooladvies). U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Als wel ondersteuning nodig is, heeft het Liemers College maximaal zes weken om te onderzoeken of deze ondersteuning kan worden geboden. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk bericht dat uw kind is ingeschreven. Indien de ondersteuning niet kan worden geboden, zoekt het Liemers College in overleg met u een andere school. Als dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs is, vraagt het Liemers College een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het Samenwerkingsverband De Liemers.

Na de aanmelding maakt de leerling nog de eindtoets op de basisschool. Als deze hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. Het aangepaste advies is leidend voor de toelating en plaatsing. Plaatsing in een lager niveau dan geadviseerd, kan alleen op verzoek van de ouders/leerling en in overleg met het Liemers College.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de locatie of via e-mail met het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband De Liemers. 

Twijfel tussen SBB en of PRO?

Wanneer de basisschool twijfelt of het behalen van een diploma tot de mogelijkheden behoort kan het Liemers College een intelligentieonderzoek doen. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw B. Dicker voor de locatie en mevrouw J. Hoekstra voor de locatie Zonegge.