Ouders groep 8

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek? U kunt kunt hiervoor terecht bij onze contactpersonen voor het basisonderwijs. Dat zijn Mw. N. Klein Tank (Didam) en Mw. M.C.M. Geurds (Zevenaar). Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0316 - 583 800.

Aanmelding en plaatsing

Voor de aanmelding voor leerjaar 1 zijn nodig: ons aanmeldformulier en het advies van de basisschool (met bijlagen). De basisschool stuurt het leerlingdossier op. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft in het kader van ‘Passend onderwijs’, moeten ook eventuele extra bijlagen en onderzoeksrapporten worden meegestuurd.
Let op: voor Agora Liemers is er een andere aanmeldprocedure. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Agora Liemers.

Als alle documenten binnen zijn, is de aanmelding een feit. Een leerling kan slechts op één school worden aangemeld. De uiterste aanmelddatum voor het schooljaar 2019-2020 is 15 maart 2019. Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden ingeschreven (mits het onderwijs op het Liemers College aansluit bij het basisschooladvies). U krijgt zo spoedig mogelijk bericht.

Als wel ondersteuning nodig is, heeft het Liemers College maximaal zes weken om te onderzoeken of deze ondersteuning kan worden geboden. In dat geval krijgt u zo spoedig mogelijk bericht dat uw kind is ingeschreven. Indien de ondersteuning niet kan worden geboden, zoekt het Liemers College in overleg met u een andere school. Als dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs is, vraagt het Liemers College een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ aan bij het Samenwerkingsverband De Liemers.

Na de aanmelding maakt de leerling nog de eindtoets op de basisschool. Als deze hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het advies heroverwegen. Het aangepaste advies is leidend voor de toelating en plaatsing. Plaatsing in een lager niveau dan geadviseerd, kan alleen op verzoek van de ouders/leerling en in overleg met het Liemers College.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de locatie of via e-mail met het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband De Liemers. 

Twijfel tussen sbb en of pro

Wanneer de basisschool twijfelt of het behalen van een diploma tot de mogelijkheden behoort, kan het Liemers College een intelligentieonderzoek doen. Gaat het over vmbo/mavo dan kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw J. Hoekstra, voor havo/vwo kunt u contact opnemen met mevrouw B. Dicker.

Toelatingsbeleid vmbo-bb/kb locatie Landeweer

Voor Landeweer wordt schooljaar 2018-2019 het onderstaande toelatingsbeleid gehanteerd, op aantallen:

Structuurklas 
leerjaar 1                   

Maximaal 12 leerlingen. Dit is een bijzondere vorm van onderwijs, bovenop het regulier onderwijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw J. Hoekstra.

Leerjaar 1 sbb   Maximaal 14 leerlingen
Leerjaar 1 bb   Maximaal 36 leerlingen
Leerjaar 1 kb   Maximaal 92 leerlingen
Leerjaar 2 bb   Maximaal 36 leerlingen
Leerjaar 2 kb   Maximaal 96 leerlingen
Leerjaar 3 bb *   Maximaal 54 leerlingen
Leerjaar 3 kb *    

Maximaal 100 leerlingen

NB. Per 15 september 2018 heeft jaarlaag 3 kb het maximale leerlingaantal bereikt. Dit houdt in dat tussentijdse instroom dit schooljaar niet meer mogelijk is.

Leerjaar 4 bb *   Maximaal 72 leerlingen
Leerjaar 4 kb *   Maximaal 125 leerlingen


 
* In de bovenbouw volgen leerlingen de richting D&P. Hierbinnen worden keuzevakken aangeboden. Toelating in leerjaar 3 en 4 betekent niet automatisch toelating tot het gewenste keuzevak. Daarnaast is instroom in leerjaar 4 alleen mogelijk, als de examenonderdelen in het PTA (programma van toetsing en aansluiting) aansluiten bij dat wat wordt aangeboden op de locatie Landeweer.