Extra ondersteuning

Soms hebben leerlingen wat extra ondersteuning nodig om het fijn te hebben op school. Op het Liemers College kunnen we deze extra ondersteuning bieden.

Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio, werkt het Liemers College samen in het Samenwerkingsverband V(S)O 26.06. Op het Liemers College bieden we basis- en lichte ondersteuning zelf aan. Als kinderen meer dan de basis- of lichte ondersteuning nodig hebben, kijken we samen met het kind en de ouders naar een school die hiermee kan helpen.

Welke extra ondersteuning kunnen wij bieden?

Brugklastraining

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school wel heel spannend of moeilijk. Voor deze leerlingen hebben wij de brugklastraining. Met deze training ondersteunen wij leerlingen extra in hun overstap. In vier bijeenkomsten krijgen leerlingen praktische tips voor situaties die ze tegen kunnen komen in de brugklas. Bijvoorbeeld, hoe ziet een lesrooster eruit? Tijdens de training leren kinderen wat ze kunnen verwachten op de nieuwe school. En doordat ze dit weten, worden spanningen minder en kun ze zich verheugen op de overstap naar het Liemers College.

Trajectgroepbegeleiding en leerlingbegeleiding

De trajectgroep- en de leerlingbegeleiding zijn voor leerlingen die dagelijks of wekelijks extra ondersteuning nodig hebben. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). Het kan zijn dat een kind bijvoorbeeld moeite heeft met plannen of concentratieproblemen heeft. Dan zorgen wij ervoor dat deze leerling in de trajectgroep of via leerlingbegeleiding ondersteund wordt hierin. Wij vinden het wel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan de lessen die hun eigen klas volgt. Met de mogelijkheid zich even terug te trekken als de leerling dat nodig heeft.

Structuurklas

Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig die meer thuishoort bij het voortgezet speciaal onderwijs, maar past het voortgezet onderwijs toch beter bij de leerling. Op de locatie Landeweer hebben wij daarom een structuurklas opgericht. Deze structuurklas is voor vmbo-bb/kb-leerlingen met complexere ondersteuningsbehoeften, zoals docentafhankelijke leerlingen. In een groep van maximaal 12 leerlingen werken leerlingen stap voor stap naar meer zelfstandigheid en een plek op het (v)mbo. De structuurklas heeft een vaste plek in de school. Er zijn twee vaste docenten, waaronder een ervaren docent van het Briant College (VSO). De leerlingen gaan alleen voor praktijkvakken de school in, onder leiding van de vaste docent.

Team Expertise & Ondersteuning

We hebben op school een speciaal team voor de extra ondersteuning van leerlingen: het Team Expertise & Ondersteuning. In dit team zitten allerlei deskundigen, zoals orthopedagogen, de trajectgroepbegeleider, leerlingbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk. Zij begeleiden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft nodigen we ouders en hun kinderen eerst uit voor een gesprek. Om kennis te maken en te bepalen wat de leerling nodig heeft. Ook kijken we of er misschien nog extra onderzoek nodig is. Dit gesprek noemen we het intakegesprek. Na het intakegesprek stellen we een ontwikkelperspectief op, waarin staat welke ondersteuning er nodig is en hoe wij dit gaan bieden. Voor kinderen die nu in groep 8 zitten waarvan zeker is dat ze behoefte hebben aan extra ondersteuning, kan de basisschool al de aanvraag doen voor extra ondersteuning. Daarvoor kan het formulier ‘Aanvraag Extra Ondersteuning’ worden gebruikt.

Aanmelding met extra ondersteuning

Zit uw kind in groep 8 en heeft hij/zij extra ondersteuning nodig? Als u uw kind aanmeldt voor het Liemers College, onderzoeken wij of wij deze ondersteuning kunnen bieden. Binnen 6 weken (exclusief vakanties) is duidelijk of het Liemers College aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen. Soms is extra informatie nodig om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen. In dat geval wordt de periode van 6 weken verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te krijgen.

Als wij aan de ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen, dan schrijven we de leerling in. Als wij de ondersteuning niet kunnen bieden, dan zoeken wij in overleg met de basisschool een school die wel in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. Wij hebben hier als school 4 weken de tijd voor. In die 4 weken kan de leerling tijdelijk op het Liemers College geplaatst worden. Als de nieuwe, geschikte school een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs is, moet het Liemers College een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband. Als het na 10 weken niet gelukt is om een passende plek voor de leerling te vinden, dan blijft het Liemers College onderwijs bieden totdat er een geschikte school is gevonden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over ondersteuning contact op met onze ondersteuningscoördinatoren:

Landeweer, Zonegge en Agora: mevrouw J. Hoekstra (06-23590675)

Didam: mevrouw S. Wesselink (06-34339475)

Heerenmäten: mevrouw E. Winkelhorst (06-34339480)