Op het Liemers College hebben leerlingen en ouders een belangrijke inbreng. Zij praten bijvoorbeeld mee over het beleid en het onderwijs van de school. Dit gebeurt in klankbordgroepen, deelraden en in de medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben alle locaties een leerlingenvereniging.

Klankbordgroep

Op iedere locatie van het Liemers College zijn klankbordgroepen actief. Vaak zijn er aparte klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. Het streven is dat iedere klas een vertegenwoordiger heeft in de klankbordgroep. In deze klankbordgroepen overlegt de leiding van de locatie een paar keer per schooljaar over de dagelijkse gang van zaken op school. Ook kunnen onderwijskundige thema’s aan bod komen. Zoals leren plannen (door leerlingen), excursies en werkweken, leerlingbegeleiding en veiligheid.

De klankbordgroepen leveren input aan de deelraden en de medezeggenschapsraad van de school. De werkwijze van de klankbordgroepen kan per locatie verschillen.

Deelraden/medezeggenschapsraad

Iedere locatie heeft een eigen deelraad. Hierin praten leerlingen, ouders en medewerkers mee over het beleid van de locatie.

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor de hele school. De leden zijn leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. Dit schoolbrede orgaan adviseert de directie over voorgenomen besluiten. Soms is er instemming van de MR nodig. De MR kan ook ongevraagd advies geven. Samen met de andere Quadraam-scholen is er bovendien een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ouders kunnen voor deze GMR worden gekozen.

Leerlingenvereniging

Iedere locatie van het Liemers College heeft een eigen leerlingenvereniging. Als leerling ben je hiervan automatisch lid. De leerlingenvereniging organiseert onder andere de feesten op school.

Meer informatie voor ouders staat in de Folder Ouderparticipatie (te downloaden als pdf-bestand).