Op het Liemers College hebben leerlingen en ouders een belangrijke inbreng. Ze praten bijvoorbeeld mee over het beleid en het onderwijs van de school. Dit gebeurt in klankbordgroepen, deelraden en in de medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben alle locaties een leerlingenvereniging. 

Klankbordgroep 

Op iedere locatie van het Liemers College zijn klankbordgroepen actief. Vaak zijn er aparte klankbordgroepen voor leerlingen en ouders. Het streven is dat iedere klas een vertegenwoordiger heeft in de klankbordgroep. In deze klankbordgroepen overlegt de leiding van de locatie een paar keer per schooljaar over de dagelijkse gang van zaken op school. Ook kunnen onderwijskundige thema’s aan bod komen. Zoals leren plannen (door leerlingen), excursies en werkweken, leerlingbegeleiding en veiligheid. 

De klankbordgroepen leveren input aan de deelraden en de medezeggenschapsraad van de school. De werkwijze van de klankbordgroepen kan per locatie verschillen. 

Deelraden 

Iedere locatie heeft een eigen deelraad. Hierin praten leerlingen, ouders en medewerkers mee over het beleid van de locatie. 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is er voor de hele school. De leden zijn leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. Dit schoolbrede orgaan adviseert de directie over voorgenomen besluiten. Soms is er instemming van de MR nodig. De MR kan ook ongevraagd advies geven.  

Samen met de andere Quadraam-scholen is er bovendien een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ouders kunnen voor deze GMR worden gekozen. 

Leerlingenvereniging 

Iedere locatie van het Liemers College heeft een eigen leerlingenvereniging. Als leerling ben je hiervan automatisch lid. De leerlingenvereniging organiseert onder andere de feesten op school. 

Ouderparticipatie 

Het Liemers College gaat uit van een actieve rol van ouders. Leerlingen hebben baat bij een goede samenwerking tussen de school en de ouders. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid, is niet vrijblijvend en gaat verder dan het uitwisselen van informatie. Het Liemers College streeft naar ouderbetrokkenheid, waarbij de ouders en de school elkaar ondersteunen en versterken. Ouderparticipatie op het Liemers College kent diverse dimensies, zoals de individuele betrokkenheid van de ouders bij de studieprestaties van het eigen kind en de inzet van ouders in de medezeggenschapsraad, de deelraden en de klankbordgroepen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd om hun (professionele) expertise ten dienste van het onderwijs te stellen. 

In het contact tussen de ouders en de school speelt de mentor/coach een belangrijke rol. De mentor/coach houdt niet alleen de studievorderingen van zijn/haar leerlingen in de gaten, maar let ook op hun persoonlijke ontwikkeling. Indien nodig, neemt de mentor/coach contact op met de ouders. Omgekeerd wordt van de ouders verwacht dat ze de mentor/coach tijdig informeren over zaken die het functioneren van hun kind op school kunnen beïnvloeden. 

Mailcontact tussen ouders en de mentor/coach en/of andere docenten is tegenwoordig heel gebruikelijk. Bovendien kunnen ouders zich via het Ouderweb continu op de hoogte houden van de studieprestaties van hun kind.  

Meer informatie voor ouders staat in de Folder Ouderparticipatie (te downloaden als pdf-bestand).

Driehoek leerling – ouders – school  

Op het Liemers College praten we mét in plaats van óver leerlingen. In de visie van het Liemers College werken ouders en de school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom spreken wij van de driehoek leerling – ouders – school. Dit gebeurt tijdens ‘driehoeksgesprekken’, waarbij de leerling, de ouders en de mentor/coach aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken ligt het initiatief bij de leerling. Hij/zij bereidt het gesprek voor en vertelt hoe het gaat op school en wat hij/zij nodig heeft om beter te functioneren/presteren. In leerjaar 1 is er bovendien een startgesprek, waarin de ambities van de leerling aan bod komen. De locatie Landeweer (bovenbouw vmbo) houdt in leerjaar 3 eveneens startgesprekken.