Onze partners

Het Liemers College staat niet op zichzelf. Niet alleen zijn we onderdeel van Quadraam, waardoor we de vruchten kunnen plukken van de kennis, expertise en ervaring van nog eens 13 middelbare scholen. Oók werken we samen met het bedrijfsleven, de regio en bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen.  

Quadraam  

Quadraam is de onderwijsstichting waarvan het Liemers College deel uitmaakt. Samen met de 2 andere Quadraamscholen voor vo in De Liemers: Candea College en Symbion (praktijkonderwijs) bieden we een compleet palet aan onderwijs; van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. En daarbij ook een samenhangende organisatie van ondersteuning en extra begeleiding. De 3 scholen hebben allemaal een eigen identiteit, maar trekken onderling samen op en handelen als de gezamenlijke aanbieder van voortgezet onderwijs in De Liemers.   

Primair Onderwijs / IKC’s 

Het Liemers College werkt intensief samen met het basisonderwijs. De samenwerking wordt afgestemd in de Stuurgroep Liemers Lijstje (zie hieronder) en in overleg met de besturenkoepels van het primair onderwijs. Voor het Liemers College is daarin met name LiemersNovum een aangewezen partner. Samen willen we handen en voeten geven aan ons streven naar een doorlopende leerlijn van 0-18 jaar in de Liemers. 

Onze contactpersonen voor het basisonderwijs onderhouden direct contact met individuele, toeleverende basisscholen. De orthopedagogen van de school zijn intensief betrokken bij de overstap van leerlingen po naar vo.   

Liemers Lijstje 

De basis- en middelbare scholen en kinderopvangorganisaties in de Liemers hebben een ‘Liemers Lijstje’ opgesteld. Aan de totstandkoming hebben medewerkers van alle scholen én 2.000 leerlingen meegewerkt. Dit heeft geresulteerd in 7 beloften aan alle leerlingen in de Liemers. Dit zijn leidende principes voor scholen, docenten en leerlingen. De komende jaren werken we aan het realiseren van het Liemers Lijstje. 

Samenwerking met bedrijfsleven 

Het Liemers College werkt nauw samen met het vervolgonderwijs en bedrijfsleven. Leerlingen lopen stage bij een bedrijf of instelling en professionals worden uitgenodigd om gastlessen te verzorgen. De komende jaren wordt de samenwerking met het bedrijfsleven nog hechter, onder andere vanuit de wens om de opleidingen beter af te stemmen op de behoeften van werkgevers. Het doel is dat het onderwijs naadloos aansluit op het vervolgonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. 

Samenwerking Lindus  

Het Liemers College werkt samen met ondernemersvereniging Lindus. Bedrijven kunnen leerlingen namelijk stimuleren om de goede beroepskeuze te maken én bijdragen aan het lesprogramma door stages en lessen te verzorgen. Lindus is een belangrijke partij in de realisatie van Sterk Techniekonderwijs (zie hierna). 

Sterk Techniekonderwijs 

Samen met de lokale overheid en het bedrijfsleven heeft het voorbereidend beroepsonderwijs van het Liemers College zich verbonden aan de overheid en het bedrijfsleven in onze regio om levensecht te leren buiten het schoolgebouw, dus in bedrijven en instellingen. Het Liemers College sluit zich aan bij het Achterhoekse initiatief STERA (Smart Technical Education Regio Achterhoek). In de Liemers noemen we dit initiatief: Sterk Techniekonderwijs.

Samenwerkingsverband De Verbinding 

‘Passend onderwijs’ is de benaming van de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij werkt het Liemers College samen met Candea College, Symbion (praktijkonderwijs) en De Ziep (voortgezet speciaal onderwijs) in het Samenwerkingsverband De Verbinding. Passend onderwijs onderscheidt 3 ondersteuningsniveaus: basisondersteuning, lichte ondersteuning en zware ondersteuning. Basis- en lichte ondersteuning verzorgt het Liemers College zelf. Leerlingen die zware ondersteuning nodig hebben, kunnen op een speciale school buiten het samenwerkingsverband worden geplaatst. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door het Loket Passend Onderwijs van het samenwerkingsverband. Kijk voor meer informatie ook op: www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl of www.swvdeverbinding.nl/. 

Profijt 

Profijt is het samenwerkingsverband voor vo, vso, praktijkonderwijs, mbo en hbo in Oost-Gelderland. Profijt is in 2000 opgericht om in gezamenlijk beleid voorwaarden te ontwikkelen die ertoe leiden dat meer onderwijsdeelnemers beroepsgekwalificeerd hun opleiding zullen afronden. Profijt heeft als doelstelling geformuleerd: In samenwerking met de arbeidsmarkt in de regio het verbeteren van het onderwijs aan leerlingen en studenten dat past bij hun talenten en dat kansen biedt op een goede toekomst, rekening houdend met het belang van de regio.

Profijt wil dit doel bereiken door: 

  • De verbetering van de doorlopende leerlijnen, tot en met het hbo, gericht op talentontwikkeling en het versterken van het beroepsonderwijs door de participatie met het bedrijfsleven. Onder andere door het creëren van hybride leeromgevingen, in vo en mbo. 
  • Verbeteren van het LOB, met intensivering van de samenwerking met de werkgevers gericht op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit en de voorlichting op de arbeidsmarktperspectieven. 
  • Doorlopende aandacht voor de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen, waarbij elk talent telt. 

Samenwerking politie  

Het Liemers College heeft afspraken gemaakt met de politie. Bij het vermoeden en plegen van strafbare feiten neemt de school contact op met de politie en worden de benodigde gegevens uitgewisseld. Dit geldt voor eenieder die – direct of indirect – betrokken is bij de school. Ook het in bezit hebben van wapens en/of drugs wordt gemeld bij de politie en leidt tot gepaste maatregelen. Het Liemers College is te allen tijde gerechtigd om, al dan niet in samenwerking met de politie, de inhoud van kluisjes te controleren. 

De samenwerking met de politie is vastgelegd in het Convenant Veiligheid.