Ondersteuning

Soms hebben leerlingen wat extra ondersteuning nodig om het fijn te kunnen hebben op school. Op het Liemers College kunnen we deze extra ondersteuning bieden.

Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio, werkt het Liemers College samen in het Samenwerkingsverband V(S)O 26.06. Op het Liemers College bieden we basis- en lichte ondersteuning zelf aan. Als kinderen meer dan de basis- of lichte ondersteuning nodig hebben, kijken we samen met het kind en de ouders naar een school die hiermee kan helpen.

Welke extra ondersteuning kunnen wij bieden?

Wat voor een extra ondersteuning biedt het Liemers College?

  • Dagelijkse of wekelijkse ondersteuning bij sociaal-emotionele-, leer- of gedragsproblemen (trajectgroep en/of orthopedagoog)
  • Sociale vaardigheidstraining, beter omgaan met faalangst training en de brugklastraining
  • NT2 begeleiding
  • Ondersteuning en specifieke faciliteiten voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie
  • Structuurklas

Welke stappen moeten doorlopen worden om een leerling aan te melden voor extra ondersteuning?

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft binnen school, kan een aanvraag voor extra ondersteuning ingevuld worden door de basisschool. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de orthopedagogen van het Liemers College. Mochten er naar aanleiding van deze aanvraag aanvullende vragen zijn of twijfels over of passende ondersteuning geboden kan worden, danvwordt dit met de basisschool besproken. Na akkoord van de aanvraag worden de leerling, ouders en eventueel de leerkracht van de basisschool uitgenodigd voor een intakegesprek met de orthopedagoog en indien mogelijk, de trajectgroep begeleider. Tijdens dit gesprek zal er kennis gemaakt worden en zal de ondersteuningsbehoefte van de leerling besproken worden. We zullen afspraken maken over hoe de begeleiding vorm gaat krijgen. Dit intakegesprek vindt zoveel mogelijk vóór de zomervakantie plaats, zodat de benodigde begeleiding met ingang van het nieuwe schooljaar direct kan starten.

Welke begeleiding wordt er geboden aan leerlingen met dyslexie?

Het Liemers College besteedt met name aandacht aan dispenserende en compenserende middelen voor leerlingen met dyslexie. In het begin van het schooljaar krijgen alle (gediagnosticeerde) dyslectische leerlingen een gesprek met een medewerker van ons team expertise en ondersteuning. In dit gesprek wordt vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft en worden de speciale faciliteiten bepaald. Alle dyslectische leerlingen hebben recht op extra tijd. Middels het programma ‘Claroread’ kunnen leerlingen op hun eigen laptop toetsen of andere teksten voorgelezen krijgen. Indien nodig is het ook mogelijk om schoolboeken via dit programma voorgelezen te laten krijgen. Indien nodig kan de ondersteuning worden ingeschakeld van de orthopedagoge of een andere medewerker van team expertise en ondersteuning bij bijvoorbeeld het leren-leren of begrijpend lezen. Wat betreft onderzoek doen naar dyslexie; alle leerlingen worden in het eerste schooljaar gescreend op dyslexie. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, kan vervolgonderzoek gedaan worden.

Welke begeleiding wordt er geboden aan leerlingen met dyscalculie?

In het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen met dyscalculie een gesprek met een medewerker van ons team expertise en ondersteuning. In dit gesprek wordt vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft en worden de speciale faciliteiten bepaald. Leerlingen mogen in de eerste en tweede klas strategiekaarten gebruiken. Leerlingen hebben recht op extra tijd bij rekentoetsen. Indien nodig kan de ondersteuning worden ingeschakeld van de orthopedagoge of een andere medewerker van team expertise en ondersteuning.

Wat voor een extra ondersteuning biedt het Liemers College aan leerlingen waarvan Nederlands de tweede taal is?

  • NT2 ondersteuning in kleine groepjes
  • Leerlingen die niet langer dan 6 jaar in Nederland onderwijs gevolgd hebben, hebben recht op extra tijd tijdens toetsen
  • Gesprek met orthopedagoge om de ondersteuning vorm te geven

Wat houdt de brugklastraining in?

Tijdens de brugklastraining kunnen de leerlingen van groep 8 voor de zomervakantie alvast kennismaken met het Liemers College. De brugklastraining bestaat uit 4 bijeenkomsten. De leerlingen krijgen praktische aanwijzingen over verschillende situaties die ze in de brugklas tegen kunnen komen, bijvoorbeeld hoe een lesrooster eruit ziet of hoe ze een vakdocent het beste kunnen bereiken. Doordat de leerling weet wat hij/ zij kan verwachten op het Liemers College, worden spanningen minder of weggenomen en kan de leerling zich verheugen op de overstap. Er wordt op elke locatie een brugklastraining aangeboden.

Voor wie is de brugklastraining bedoeld?

De brugklastraining is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de overstap van de basisschool naar het Liemers College. Het kan zijn dat de leerling moeite heeft met veranderingen of dat de overstap voor spanningen zorgt.

Wat houdt de training “beter omgaan met faalangst” in?

Tijdens de training Beter Omgaan met Gaalangst (BOF) leert de leerling in zes tot acht bijeenkomsten in een kleine groep leerlingen diverse technieken om met faalangst om te gaan. Eersteklassers worden uitgenodigd op basis van de resultaten van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet), de indruk van de mentoren en informatie van de basisschool en de ouders.

Wat houdt de sociale vaardigheidstraining in?
Tijdens de training leren leerlingen nieuwe sociale vaardigheden aan en breiden hun bestaande sociale vaardigheden uit. De leerlingen doen tijdens de training positieve ervaringen op en krijgen meer zelfvertrouwen. In de vorm van gesprekjes, rollenspellen, (samen)spel en huiswerkopdrachten leren zij welk sociaal gedrag passend in welke situatie is en hoe sociale situaties in te schatten. Eersteklassers worden uitgenodigd op basis van de resultaten van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet), de indruk van de mentoren en informatie van de basisschool en de ouders.

Wat houdt trajectgroep begeleiding in?
De trajectgroep begeleiding is er voor leerlingen die dagelijkse of wekelijkse extra ondersteuning nodig hebben en waarbij basisondersteuning vanuit de mentor en vakdocenten niet voldoende is. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen) die kort- of langdurig van aard is. De trajectgroep begeleiding vindt plaats op een vaste plek (trajectgroep lokaal) binnen school met bekende gezichten (trajectgroep begeleiders). Alle locaties van het Liemers College hebben een trajectgroep. Leerlingen worden aangemeld door de basisschool (in overleg met leerling en ouders). De orthopedagogen van het Liemers College beoordelen of de leerling in aanmerking komt voor trajectgroep begeleiding en of wij de juiste begeleiding kunnen bieden binnen onze school.

Welke leerlingen maken gebruik van de trajectgroep?
Leerlingen uit alle leerjaren maken gebruik van de trajectgroep. Elke leerling heeft zijn eigen specifieke hulpvraag en begeleidingsbehoeften. Zo zijn er leerlingen die structureel vastlopen in het plannen en organiseren van hun schoolwerk, maar ook leerlingen die veel spanning ervaren ten aanzien van het ‘naar school gaan’ en alles wat daarbij komt kijken. Er zijn leerlingen die eens in de week een begeleidingsmoment hebben en verder niet op de trajectgroep komen, maar er zijn ook leerlingen die elke dag een contactmoment hebben met de trajectgroep begeleider. Zij komen bijvoorbeeld bij vragen of angst/paniekklachten op de trajectgroep en ervaren dit als een veilige plek. Sommige leerlingen hebben een moeilijke tijd in hun thuissituatie, waarbij de trajectgroep een aantal maanden dient als rustige basis en de begeleiding daarna wordt afgesloten. Andere leerlingen hebben een jaar begeleiding nodig om vervolgens zelfstandig verder te kunnen. Het is niet noodzakelijk dat een leerling een bepaalde diagnose heeft (zoals bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum of een aandachttekortstoornis (ad(h)d), het is juist de hulpvraag die telt.

Wat is het doel van de trajectgroep?
Het doel van de begeleiding binnen de trajectgroep blijft; zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast wordt er binnen de trajectgroep gewerkt vanuit de sterke kanten en krachten van de leerling en streven we ernaar leerlingen op die manier te begeleiden dat zij zo zelfstandig mogelijk hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Voor elke leerling is dit pad verschillend, dit wordt geëvalueerd met de leerling, ouders en mentor. Bij langdurige trajecten wordt een opp (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor trajectgroep begeleiding?
Na aanmelding door de basisschool (zie ook vraag en antwoord ‘aanmeldingsprocedure’) vindt er een gesprek met leerling, ouders, orthopedagoog en trajectgroepbegeleider plaats waarin de precieze inhoud van de begeleiding wordt besproken.

Kan de trajectgroep ook vervanging zijn van de klas?
Nee, de trajectgroep is geen vervanging van de klas. Binnen de trajectgroep wordt geen les gegeven, daartoe zijn de trajectgroep begeleiders ook niet bevoegd. Wel kan de trajectgroep dienen als tussenstap wanneer een leerling bijvoorbeeld thuis komt te zitten door uiteenlopende problemen om de terugkeer naar de klas minder groot te maken. In dit geval is er ook altijd externe hulp betrokken.

Biedt de trajectgroep ook bijles en huiswerkbegeleiding?
Nee, binnen de trajectgroep wordt geen bijles geboden. Wel kan er binnen de begeleiding aandacht worden besteed aan het aanleren van de juiste leerstrategieën of samen gezocht worden naar passende hulp, wanneer een leerling vast loopt bij bepaalde vakken.
Huiswerkbegeleiding wordt niet geboden binnen de trajectgroep, zoals bijvoorbeeld controle van huiswerk maken of samen aan de slag gaan met huiswerk. Het juist aanleren van planning en organisatie vaardigheden komt wel aan de orde. Soms is er gelegenheid om in tussenuren (bovenbouw) leerlingen te ondersteunen bij het zelfstandig werken op de trajectgroep.

In welke mate worden ouders betrokken bij de trajectgroep begeleiding?
Zowel de leerling, ouders als mentor, maar indien gewenst/nodig ook externe hulpverlening worden nauw betrokken bij de inhoud en uitvoering van de trajectgroep begeleiding. Er worden samen doelen gesteld, afspraken gemaakt, die vervolgens ook geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld. Bij langdurige trajecten wordt een opp (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld.

Via Microsoft Teams kan je met deze link een chatsessie starten over ondersteuning bij dyslexie/dyscalculie.

Via Microsoft Teams kan je met deze link een chatsessie starten over ondersteuning in het algemeen.

Indien je geen tekstbox ziet, klik dan op “gesprek weergeven” in de bovenste balk van je scherm.
Zie onderstaande afbeelding.

 

Contactformulier