Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning vinden we erg belangrijk op het Liemers College. Denk hierbij aan keuzebegeleiding, ondersteuning bij leerproblemen en hulp bij persoonlijke problemen.

Soms hebben leerlingen wat extra ondersteuning nodig om het fijn te kunnen hebben op school. Op het Liemers College kunnen we ook deze extra ondersteuning bieden.

Om passend onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen uit de regio, werkt het Liemers College samen in het Samenwerkingsverband V(S)O 26.06. Op het Liemers College bieden we basis- en lichte ondersteuning zelf aan. Als kinderen meer dan de basis- of lichte ondersteuning nodig hebben, kijken we samen met het kind en de ouders naar een school die hiermee kan helpen.

Welke extra ondersteuning kunnen wij bieden?

 

Wat voor extra ondersteuning biedt het Liemers College?

  • Dyslexie en dyscalculie: ondersteuning en specifieke faciliteiten voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie
  • NT2 begeleiding
  • Trainingen: brugklastraining, faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining
  • Peer2Peer: leren met en van elkaar
  • Trajectgroep: dagelijkse of wekelijkse ondersteuning bij sociaal-emotionele-, leer- of gedragsproblemen

Welke begeleiding wordt er geboden aan leerlingen met dyslexie?

Het Liemers College besteedt met name aandacht aan dispenserende en compenserende middelen voor leerlingen met dyslexie. In het begin van het schooljaar krijgen alle (gediagnosticeerde) dyslectische leerlingen een gesprek met een medewerker van ons team expertise en ondersteuning. In dit gesprek wordt vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft en worden de speciale faciliteiten bepaald. Alle dyslectische leerlingen hebben recht op extra tijd. Middels het programma ‘Claroread’ kunnen leerlingen op hun eigen laptop toetsen of andere teksten voorgelezen krijgen. Indien nodig is het ook mogelijk om schoolboeken via dit programma voorgelezen te laten krijgen. Als het nodig is kan de ondersteuning worden ingeschakeld van de orthopedagoge of van een andere medewerker van team expertise en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het leren-leren of bij begrijpend lezen. Wat betreft onderzoek doen naar dyslexie; alle leerlingen worden in het eerste schooljaar gescreend op dyslexie. Indien de resultaten daar aanleiding toe geven, kan vervolgonderzoek gedaan worden.

Welke begeleiding wordt er geboden aan leerlingen met dyscalculie?

In het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen met dyscalculie een gesprek met een medewerker van ons team expertise en ondersteuning. In dit gesprek wordt vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft en worden de speciale faciliteiten bepaald. Leerlingen mogen in de 1e en 2e klas strategiekaarten gebruiken. Leerlingen hebben recht op extra tijd bij rekentoetsen. Indien nodig kan de ondersteuning worden ingeschakeld van de orthopedagoge of van een andere medewerker van team expertise en ondersteuning.

Wat voor extra ondersteuning biedt het Liemers College aan leerlingen waarvan Nederlands de tweede taal is?

  • NT2 ondersteuning in kleine groepjes
  • Leerlingen die niet langer dan 6 jaar in Nederland onderwijs gevolgd hebben, hebben recht op extra tijd tijdens toetsen
  • Gesprek met orthopedagoge om de ondersteuning vorm te geven

Brugklastraining

Voor sommige leerlingen is de overstap van de basisschool naar de middelbare school heel spannend of moeilijk. Voor deze leerlingen hebben wij de brugklastraining. Met deze training ondersteunen wij leerlingen extra in hun overstap. In 4 bijeenkomsten krijgen leerlingen praktische tips voor situaties die ze tegen kunnen komen in de brugklas. Bijvoorbeeld, hoe ziet een lesrooster eruit? Of hoe vind ik de weg in school? Tijdens de training leren kinderen wat ze kunnen verwachten op de nieuwe school. En doordat ze dit weten, worden spanningen minder en kun ze zich verheugen op de overstap naar het Liemers College.

Voor wie is de brugklastraining bedoeld?

De brugklastraining is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Het kan zijn dat de leerling moeite heeft met veranderingen of dat de overstap voor spanningen zorgt.

Training ‘beter omgaan met faalangst’

Tijdens de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF) leert de leerling in 6 tot 8 bijeenkomsten diverse technieken om met faalangst om te gaan. De trainingen vinden in een kleine groep plaats. Eersteklassers worden uitgenodigd op basis van de resultaten van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet), de indruk van de mentoren en informatie van de basisschool en de ouders.

Sociale vaardigheidstraining

Tijdens de sociale vaardigheidstraining leren leerlingen nieuwe sociale vaardigheden aan en breiden ze hun bestaande sociale vaardigheden uit. De leerlingen doen tijdens de training positieve ervaringen op en krijgen meer zelfvertrouwen. In de vorm van gesprekjes, rollenspellen, (samen)spel en huiswerkopdrachten leren zij welk sociaal gedrag passend is in welke situatie is en hoe sociale situaties in te schatten. Eersteklassers worden uitgenodigd op basis van de resultaten van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet), de indruk van de mentoren en informatie van de basisschool en de ouders.

Leren met én van elkaar

Elkaar helpen vinden wij erg belangrijk op het Liemers College. Wij moedigen jou daarom ook altijd aan te helpen waar je kunt. En onze leerlingen helpen jou ook, als je straks misschien bij ons op school komt. Bijvoorbeeld om te wennen aan je nieuwe omgeving. Of bij je huiswerk. Dat noemen wij Peer2Peer.

Bij Peer2Peer leer je met én van elkaar. Er zijn twee Peer rollen: de Peer Tutor en de Peer Leader.

Peer Leader

Als jij straks naar het Liemers College gaat, helpt de Peer Leader jou de weg in de school te ontdekken. De Peer Leader is een ouderejaars en weet dus heel veel over de school. De Peer Leader is voor jou een extra aanspreekpunt.

Peer Tutor

De Peer Tutor coacht jou als je een bepaald vak erg moeilijk vindt. Of als je achterloopt bij een vak. De Tutor helpt je bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk en bij de voorbereiding op toetsen en presentaties.

De trajectgroep

De trajectgroepbegeleiding is er voor leerlingen die dagelijks of wekelijks extra ondersteuning nodig hebben. De basisondersteuning vanuit de mentor en vakdocenten is in deze gevallen niet voldoende. Het gaat om leerlingen met complexe of meervoudige problematiek (leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen). De begeleiding is op een vaste plek in de school, de trajectgroep. Bekende gezichten, de trajectgroepbegeleiders, begeleiden de leerlingen. Alle locaties van het Liemers College hebben een trajectgroep.

Welke leerlingen maken gebruik van de trajectgroep?

Leerlingen uit alle leerjaren maken gebruik van de trajectgroep. Elke leerling heeft zijn eigen specifieke hulpvraag en begeleidingsbehoeften. Het aantal begeleidingsmomenten verschilt per leerling. Sommige leerlingen komen één keer in de week, andere leerlingen komen elke dag.
Het is niet noodzakelijk dat een leerling een bepaalde diagnose heeft (bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum of ADD/ADHD). Het is juist de hulpvraag die telt.

Wat is het doel van de trajectgroep?

Het doel van de begeleiding binnen de trajectgroep blijft: zo kort mogelijk en zo lang als nodig.
Binnen de trajectgroep werken we vanuit de sterke kanten en krachten van de leerling. We streven ernaar leerlingen op zo’n manier te begeleiden dat zij zo zelfstandig mogelijk hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Voor elke leerling is dit pad verschillend. Het pad wordt geëvalueerd met de leerling, ouders en mentor/coach. Bij langdurige trajecten wordt een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld.

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor trajectgroep begeleiding?

Na aanmelding door de basisschool vindt er een gesprek met leerling, ouders, orthopedagoog en trajectgroepbegeleider plaats. In dit gesprek wordt de precieze inhoud van de begeleiding besproken.

Kan de trajectgroep ook een vervanging zijn van de klas?

Nee, de trajectgroep is geen vervanging van de klas. Binnen de trajectgroep geven we geen les. Wel kan de trajectgroep dienen als tussenstap. Bijvoorbeeld wanneer een leerling thuis komt te zitten door uiteenlopende problemen. De trajectgroep dient dan als tussenstap om de terugkeer naar de klas minder groot te maken. In dit geval is er ook altijd externe hulp betrokken.

In welke mate worden ouders betrokken bij de trajectgroepbegeleiding?

Zowel de leerling, als de ouders als de mentor/coach worden nauw betrokken bij de inhoud en uitvoering van de trajectgroepbegeleiding. Samen stellen we doelen, maken we afspraken en evalueren we deze afspraken. Als het nodig is stellen we de afspraken na evaluatie bij. Indien gewenst/nodig wordt ook externe hulpverlening betrokken bij de trajectgroepbegeleiding.

Hoe werkt de aanmelding voor extra ondersteuning?

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft binnen school, kan een aanvraag voor extra ondersteuning ingevuld worden door de basisschool. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de orthopedagogen van het Liemers College. Mochten er naar aanleiding van deze aanvraag aanvullende vragen zijn of twijfels over of passende ondersteuning geboden kan worden, dan wordt dit met de basisschool besproken. Na akkoord van de aanvraag worden de leerling, ouders en eventueel de leerkracht van de basisschool uitgenodigd voor een intakegesprek met de orthopedagoog en indien mogelijk, de trajectgroepbegeleider. Tijdens dit gesprek zal er kennis gemaakt worden en zal de ondersteuningsbehoefte van de leerling besproken worden. We zullen afspraken maken over hoe de begeleiding vorm gaat krijgen. Dit intakegesprek vindt zoveel mogelijk vóór de zomervakantie plaats, zodat de benodigde begeleiding met ingang van het nieuwe schooljaar direct kan starten.

Contactformulier

Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Neem dan gerust contact met ons op!